Daily Archives: 23rd October 2018

Tản văn - Truyện ngắnTiếng Việt

Tham tuyệt đối, Sân tuyệt đối, Si tuyệt đối

Phật giáo đề xướng diệt Tham, diệt Sân, diệt Si, để tự tính hiển lộ, để có được ...