Daily Archives: 28th December 2018

Thi phẩmTiếng Việt

Mưa, đọc sách

Tôi – mưa rơi vô tận Mưa bất khả đếm Tận bất khả cùng Tôi bất khả chờ ...