Đắng giọt mây vương
Cay giọt lòng
Ảo giọt hàn băng lan Jazz đêm
Đếm ánh đèn vàng loang loang mặt
Đếm một người qua, lại một người qua

Gam đời lặng. Đêm trôi.
Mặt nạ nhạt. Đèn tàn.
Mắt ơi ta nhớ lệ
Mắt ơi ta nhớ ta.

Jazz rung rung lửa lặng
Men say say gió ngừng
Đổ trăng mờ ly đêm
Lưng dựa theo điệu êm

Thâu trọn ly đêm
Hồn lắc Jazz
Tay ai khơi vị Ta mà
Đêm lắc, vị lắc, men say lắc
Hồn Ta, Hồn Lửa tĩnh xem đêm

Ta nhấp vị Ta 
Trùng trùng cay đắng lên men
Điệu Jazz lặng tắt bên thềm
Lửa cạn rồi
Ta hiển lộ
Ta là Jazz và Jazz là ta

Này thế nhân
Ai dám nhấp vị Ta 
Ai dám say sầu đau
Ai hóa thân thành Jazz?

Hà Thủy Nguyên

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *