Trăng trắng mưa

Trăng rơi

Trăng rơi

Tàn mùa

 

Trăng trắng đêm

Trăng ảo hóa

Mùa lên dây

Gẩy điệu tàn thu

 

Điệu rơi

Điệu rơi

Thơ ngưng ý đọng

Đàn gọi mưa trăng

Ta gọi Đời

 

Đời thấm trăng trắng mưa

Ta đàn Đời lên thơ

Ta rơi Đời nghe thu

Đời ảo ta một kiếp

Ta ảo Đời trăng ơi

 

Mưa trăng rơi

Mưa trăng trắng Đời, thơ ơi

 

Hà Thủy Nguyên

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *