Ta thét dương trùng dương – Bão

Ta thét vân điệp vân – Giông

Ta thét ta ảnh lồng bóng

Ta thét ta. Đau!

 

Vạn khối thét tuôn tràn mặt đất

Trùng dương xa uất ức đọng hồn đau

Mặn hơi máu, mặn hơi đời kiếp kiếp

Đứt gãy thôi, tầng vực thẳm vô minh

 

Ta thét máu cuộn sóng tràn

Ta thét mây vỡ tình tan

Ta thét ta thấm đời thế tục

Ta thét ta. Hoang!

 

Nén tiếng thét giữa đời tục lụy

Ta nghe ta vọng từ cõi vô thanh

Bão giông thét gời gợi ai đang thét

Ta thét ta. Dậy! Dậy mau! Bay!

 

Thân ta nằm dài. Căn phòng trống. Thinh không.

Các ngươi hãy trông…

Hồn ta sấm động cuối chân mây

Hồn ta mưa tẩy đời nhơ nhuốc

Hồn ta khắp cõi ngự về đây…

 

Hà Thủy Nguyên

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *