Chân tâm chi dụng - Trần Thánh Tông

blogpost thumb

Chân tâm được dụng
Sáng suốt lặng lẽ
Không đi không đến
Chẳng bớt chẳng thêm
Được nhiều được ít
Mặc thuận mặc nghịch
Như hạc cưỡi mây
Như tường vững chãi
Nhẹ như cọng lông
Nặng như tảng đá
Tự tại tâm sáng
Vằng vặc lòng trung
Không thể đếm đo,
Chẳng hề lưu dấu
Nay trẫm vì người
Tỏ bày gan ruột

Bản Hán Việt:

Chân tâm chi dụng,
Tinh tinh tịch tịch.
Vô khứ vô lai,
Vô tổn vô ích.
Nhập đại nhập tiểu,
Nhậm thuận nhậm nghịch.
Động như vân hạc,
Tĩnh như tường bích.
Kỳ khinh như mao,
Kỳ trọng như thạch.
Sái sái nhi tịnh,
Khoả khoả nhi xích.
Bất khả đạc lượng,
Toàn vô tung tích.
Kim nhật vị quân,
Phân minh phẫu phách.

Thà...

blogpost thumb

Chuông chùa gieo mùa rơi rơi
Ta cười thiên hạ tàn rồi
Bước vào mùa đau đớn
Đọng môi

Trăng ngất ngưởng mỉm môi
Say say say một cuộc bồi hồi
Lạc vào khung trời quá vãng
Những tình nhân đợi chết trên đồi

Tay cố gẩy một cung đàn cũ
Chẳng thành nổi mùa thu
Hoa bước vào cuộc thanh tu
Chẳng gieo mầm tình điên loạn

Đây là một cơn mơ dài
Chẳng dệt hình thực tại
Mắt nhìn ánh vẻ bi ai
Siết tay mơ mộng Chương Đài

Vẩn vơ theo tình ái
Tang thương chẳng đoái hoài
Công danh thà lỡ dở
Cuộc cờ thà bỏ chơi

Hà Thủy Nguyên