Quanh co mưa

Gió hầy hây hẩy lộng đại phong
Bạt ngàn nước động ướt trời đông
Gào loạn giang sơn thần kinh động
Trượt tay chén vỡ
Vụn
Toang thời

Giáng phàm một cuộc ngàn năm mộng
Rượu loãng tu hoài chẳng được say
Dặm mưa hài cũ đâu hằn dấu
Gót mòn thân mỏi bóng lãng nhân
Cơn mộng chập chờn tia chớp giật
Nẩy giọt rơi tàn
Cuộc hơn thua
Mà men rượu cũng chua
Mùi thời gian phai lạt

Ta cứ thế
Tròn ngày qua
Bốn bể chẳng là nhà
Tha nhân ai mà chẳng
Để lại bóng lưng
Đổ dài dặm vắng

Quanh co ai ở ai về…

Hà Thủy Nguyên

Share:

Add comment: