Tặng Vũ Hoàng Say

Tôi vẫn gọi Vũ Hoàng Chương là Vũ Hoàng Say…vì ông say mãi mà vẫn tỉnh, vì hậu thế lại lên cơn tung hô ông trong khi thứ ông cần chỉ là một trận say…

Mưa chẳng thành cơn gió chẳng thành cơn
Mây tuôn nước tóc bạc ý dồn
Có cuộc tang thương vừa ghé cửa
Tan tành nhân loại
Bể tình cạn khô

Nhịp đau khấp khởi mòn xương cốt
Mắt mờ vắng vẻ bước cố nhân
Người thơ lạc lối cơn thành bại
Thành thị tàn hoa bụi rác vờn

Ai về thơ cũ cho ta lặng
Ghé lưng đất lạnh chuốc thêm sầu
Tửu lâu đèn rạng
Nói cười mang mang
Ngõ hẹp cười đời tàn tạ

Phù hoa chốn cũ hư thành huyễn
Vương giả thổi bay vệt khói mờ
Cánh rã lòng hoa
Trà nhạt giọng
Ngục tù vương vấn nhịp thơ
Lạnh cuộc đợi chờ

Nguôi ai hận lòng hoá đá
Nguôi ta buông nước cờ tàn
Danh hờ niềm tục lụy
Hậu thế có mà chi…

 

Share:

Add comment: