Daily Archives: 29th November 2018

Thi phẩmTiếng Việt

Niệm thu

Có những mùa mây nổi nước trôi Thu nấn ná đợi bài thơ ứa hứng Và tôi nữa ...